Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

NOAB 'schorst' TopBalance

21 januari 2018

Als gevolg van een stevig meningsverschil tussen het bestuur van de NOAB en TopBalance inzake het direct en zonder voorbehoud ter inzage geven van cliëntendossiers van TopBalance aan de NOAB in het kader van een kwaliteitsonderzoek, die ten grote delen vallen onder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft het bestuur van de NOAB besloten, om TopBalance met ingang van 1 januari 2018 te 'schorsen', om vervolgens een verzoek te gaan indienen bij het Tuchtcollege om TopBalance te royeren als lid van de vereniging.

De vraag is of het bestuur de bevoegdheid heeft om te schorsen, omdat in dit geval schorsen een strafmaatregel is. Volgens artikel 9 lid 2 van de statuten, mag alleen het Tuchtcollege en het College van beroep straffen opleggen. Om die reden neemt TopBalance het standpunt in, dat het besluit van het bestuur van NOAB om TopBalance te schorsen, nietig is.

De kern van het meningsverschil draait vooral om het feit, of je een cliënt op de hoogte moet brengen, dat een derde (de NOAB) inzage kan hebben in zijn of haar persoonsgegevens, en dat je de cliënt ondubbelzinnige toestemming moet vragen.

De NOAB heeft het standpunt ingenomen, dat de cliënt niet op de hoogte hoeft worden gesteld, en dat er geen ondubbelzinnige toestemming hoeft worden gegeven.

TopBalance heeft het standpunt, dat de cliënt wel op de hoogte moet worden gesteld, en dat de cliënt wel ondubbelzinnige toestemming zou moeten geven.

In artikel 21 van de AVG staat toch heel duidelijk, dat dit goed moet worden gecommuniceerd met de cliënt, en dat de cliënt weet moet hebben van het feit, dat hij of zij het recht heeft om bezwaar aan te tekenen. Na het kenbaar maken van dat bezwaar door cliënt, zal de bewuste verwerking per direct moeten worden gestaakt, en kan alleen nog worden voortgezet als het NOAB kantoor dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de cliënt, of die verband houden met de instelling, uitoefening, of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het belang van de NOAB is helder. De vereniging wil een keurmerk op de markt brengen. Dat is heel legitiem. Om die reden wordt een reviewer ingeschakeld om te onderzoeken of een NOAB lid nog steeds voldoet aan de door de NOAB gestelde vereisten. Maar de vraag is hier, moet dat ten koste gaan van het prijsgeven van persoonsgegevens van de cliënt, en voldoet dat prijsgeven van deze persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen, in het bijzonder van de AVG en de WBP. Bovendien gaat deze verwerking van de persoonsgegevens een heel ander doel krijgen.

TopBalance heeft de NOAB aangeboden om de persoonsgegevens van de cliënten te anonimiseren dan wel te pseudonimiseren. Daar is de NOAB niet mee akkoord gegaan. Waarom eigenlijk niet?

TopBalance heeft inmiddels een handhavingsverzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TopBalance wacht nu de bevindingen af van het Tuchtcollege en de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet ondenkbaar dat TopBalance de casus ook gaat neerleggen bij een Nederlandse rechter.

TopBalance is teleurgesteld, dat het bestuur van de NOAB uiteindelijk deze weg heeft genomen, temeer, omdat TopBalance getracht heeft om tot een oplossing te komen, rekening houdend met ieders belang.

Nieuwsberichten en blogs

21 oktober 2018
Het Belastingplan 2019, iets gewijzigd

20 oktober 2018
Het Belastingplan 2019. Wat nu?

14 juli 2018
Tuchtcollege NOAB komt met oordeel
Op 12 juli 2018 is het Tuchtcollege van de NOAB uiteindelijk, na drie maanden beraad, tot een uitspraak (is hier te downloaden) gekomen.
TopBalance heeft naar aanleiding van de uitspraak besloten om niet in beroep te gaan.
TopBalance krijgt nu tot 12 december a.s. de tijd om aan te geven, of het alsnog volledig gaat meewerken aan het herkwalificatieonderzoek conform de door de NOAB gestelde voorwaarden.

21 januari 2018
NOAB 'schorst' TopBalance
Als gevolg van een stevig meningsverschil tussen het bestuur van de NOAB en TopBalance inzake het direct en zonder voorbehoud ter inzage geven van cliëntendossiers van TopBalance aan de NOAB in het kader van een kwaliteitsonderzoek, die ten grote delen vallen onder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft het bestuur van de NOAB besloten, om TopBalance met ingang van 1 januari 2018 te 'schorsen', om vervolgens een verzoek te gaan indienen bij het Tuchtcollege om TopBalance te royeren als lid van de ….. lees verder