Search

Algemene voorwaarden TopBalance

Dit zijn de Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en TopBalance, omschreven als de 'Algemene voorwaarden TopBalance'.

Algemeen

Artikel 1
a)
In de 'Algemene voorwaarden TopBalance' gelden de volgende definities:

de opdrachtnemer is TopBalance, de onderneming met als rechtsvorm een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 24241768, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met administratieve en fiscale dienstverlening, alsmede aanverwante werkzaamheden, die onder meer in de artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;

de opdrachtgever is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;

de opdracht is het in onderling bepalen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer welke werkzaamheden door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden;

de website van de opdrachtnemer is www.TopBalance.nl.

b)
De 'Algemene voorwaarden TopBalance' zijn van toepassing zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van de 'Algemene voorwaarden TopBalance' zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.


Strekking

Artikel 2
a)
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan de opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld. De tarieven staan vermeld op de website van de opdrachtnemer.

b)
De 'Algemene voorwaarden TopBalance' zijn van toepassing bij de uitvoering van alle werkzaamheden door de opdrachtnemer zoals (onder meer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het op verzoek van de opdrachtgever adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die - gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht - dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden. Daarnaast zijn de 'Algemene voorwaarden TopBalance' van toepassing op aanvullende diensten van de opdrachtnemer zoals het ter beschikking stellen van computerprogramma’s (software), systemen en modellen, die verband houden of gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de opdrachtnemer.

c)
Deze 'Algemene voorwaarden TopBalance' alsmede alle toekomstige nieuwe versies daarvan, zijn ook van toepassing op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. De opdrachtgever wordt geacht met deze nieuwe versie(s) (stilzwijgend) akkoord te (zijn) (ge)gaan.

Totstandkoming

Artikel 3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van de opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke uitvoering door de opdrachtnemer vereist, dan wel indien de opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke uitvoering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot uitvoering voor de opdrachtgever is overgegaan.

Verplichtingen opdrachtnemer

Artikel 4
a)
De opdrachtnemer is gehouden de werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

b)
De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming van het reglement beroepsuitoefening van het Register Belastingadviseurs (RB). Het reglement is te downloaden vanaf de website van het Register Belastingadviseurs (www.rb.nl). Op aanvraag kan een examplaar per e-mail verzonden worden.

c)
De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht, dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

d)
Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te behalen, dan rust op de opdrachtnemer ten alle tijde een inspanningsplicht om dat (financieel) eindresultaat te behalen. Elke verplichting tot een resultaatverplichting wordt uitgesloten.

Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 5
a)
De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.

b)
Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

Vertrouwelijk

Artikel 6
De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.

Samenwerking met derden

Artikel 7
a)
De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.

b)
De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.

Tekortkomingen opdrachtnemer

Artikel 8
a)
De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.

b)
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade welke verband houdt met de uitvoering van de opdracht en de werkzaamheden c.q. diensten die voor de opdrachtgever worden uitgevoerd is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer verzekerd is en door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

c)
De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.

d)
Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.

e)
Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

f)
De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer komt te vervallen. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering.

Tekortkomingen opdrachtgever

Artikel 9
a)
Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de opdrachtnemer het gevolg zijn van de omstandigheid dat door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.

b)
Herstel van voornoemde tekortkomingen alsmede beperking van eventueel geleden schade zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

Beëindiging door opdrachtgever

Artikel 10
a)
De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht opzeggen.

b)
Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief of per elektronisch bericht (e-mail) waarbij de opdrachtnemer bevestigt het elektronisch bericht te hebben ontvangen.

c)
Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met inachtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.

d)
De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

Opschorting/ontbinding/ beëindiging door opdrachtnemer

Artikel 11
Onverminderd de in de 'Algemene voorwaarden TopBalance' genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft de opdrachtnemer, indien de opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder de opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:

a)
te allen tijde een gegeven opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen welke opzegging dient te geschieden middels aangetekende brief of per elektronisch bericht (e-mail) waarbij de opdrachtgever bevestigt het elektronisch bericht te hebben ontvangen;

b)
vooruitbetaling, dan wel zekerheidstelling van de opdrachtgever te vragen - voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten – alvorens de opdrachtnemer met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;

c)
levering van zijn werkzaamheden en (aanvullende) diensten op te schorten;

d)
de desbetreffende overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, buitengerechtelijk te ontbinden, door verzending aan de opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving middels aangetekende brief of per elektronisch bericht (e-mail) waarbij de opdrachtgever bevestigt het elektronisch bericht te hebben ontvangen, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan de opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding;

e)
indien de opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Aanlevering, levertijd en levering

Artikel 12
a)
Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, evenals de levering door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, op door de opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door de opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.

b)
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a) genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Retentierecht

Artikel 13
a)
De opdrachtgever en de opdrachtnemer komen overeen dat de opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.

b)
Onder de zaken genoemd in sub a) worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Overmacht

Artikel 14
a)
Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft de opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief of per elektronisch bericht (e-mail) waarbij de opdrachtgever bevestigt het elektronisch bericht te hebben ontvangen, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.

b)
Ingeval een situatie van overmacht rust op de opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.

c)
De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke de opdrachtnemer voor de opdrachtgever in bewaring heeft.

d)
De opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden of per elektronisch bericht (e-mail) waarbij de opdrachtnemer bevestigt het elektronisch bericht te hebben ontvangen, en dient voor beëindiging van de overmacht door de opdrachtnemer te worden ontvangen.

e)
Bovengenoemde ontbinding ontslaat de opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.

f)
Bij beëindiging van de overmacht brengt de opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

Algemene bepalingen van financiële aard

Artikel 15
a)
Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een honorarium per uur. De tarieven staan op de website van de opdrachtnemer.

b)
De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever vooraf opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

c)
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Declaratie

Artikel 16
Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat de opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

Reclamering

Artikel 17
a)
De reclames dienen schriftelijk, binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij de opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken. Reclames die per elektronisch bericht (e-mail) worden verstuurd, dienen door de opdrachtnemer worden bevestigd voor ontvangst.

b)
De opdrachtnemer deelt de opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen.

c)
Reclames inzake door de opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven de opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.

d)
Reclames inzake door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij de opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

Intellectuele eigendom

Artikel 18
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer voorbehouden.

Betaling

Artikel 19
a)
De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

b)
Na het verstrijken van de onder lid a) genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

c)
Na het verstrijken van de in lid a) genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 75 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is de opdrachtgever in dat geval aan de opdrachtnemer verschuldigd alle door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien de opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan de opdrachtnemer verschuldigd.

d)
Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief dan wel middels een elektronisch bericht waarbij opdrachtgever bevestigt het bericht te hebben ontvangen met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

e)
Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door de opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door de opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering worden gebracht op de oudste openstaande declaraties van de opdrachtnemer.

Elektronische communicatie

Artikel 20
a)
Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

b)
De opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

c)
Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het op treden van voornoemde risico’s.

d)
De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Privacy

Artikel 21
a)
Om de diensten door de opdrachtnemer te kunnen laten uitvoeren is het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan. De gegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:

  • De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
  • Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever en/of de contactpersonen van de opdrachtgever;
  • Om de opdrachtgever en contactpersonen nader te informeren over dienstverlening en/of relevante producten (‘commerciële doeleinden’), waarbij indien desbetreffende ontvanger geen informatie wenst te ontvangen, dit eenvoudig kan worden aangegeven door een e-mail te sturen naar de opdrachtnemer;
  • Als gevolg van de wettelijke verplichting van de opdrachtnemer conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).


b)
Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

c)
De opdrachtnemer beschikt over een privacystatement welke is te raadplegen op de website van de opdrachtnemer.

Wijzigingsbevoegdheid

Artikel 22
a)
De opdrachtnemer is bevoegd de 'Algemene voorwaarden TopBalance' te wijzigen. De door de opdrachtnemer gewijzigde 'Algemene voorwaarden TopBalance' gelden jegens de opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk, dat kan per elektronisch bericht, van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij de opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk, dat kan ook per elektronisch bericht, aan de opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde 'Algemene voorwaarden TopBalance' op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient te geschieden middels een aangetekende brief dan wel middels een elektronisch bericht waarbij de opdrachtnemer de ontvangst heeft bevestigd.

b)
Indien de opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde 'Algemene voorwaarden TopBalance' tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde 'Algemene voorwaarden TopBalance' van toepassing.

Geschillen

Artikel 23

a)
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop de 'Algemene voorwaarden TopBalance' van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b)
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, waarop deze 'Algemene voorwaarden TopBalance' van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.

c)
Het staat de opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak van het Register Belastingadviseurs te volgen. 

Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top