Search

Voor particulieren

Nieuws eindejaar 2022 voor de particulier

Nieuws eindejaar 2022 voor de particulier

Minder belastingvoordeel voor aftrekposten
Een aantal aftrekposten is niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting, maar gemaximeerd tot een bepaald tarief.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de aftrek van de eigenwoningrente en de persoonsgebonden aftrek, zoals partneralimentatie. De afbouw van het aftrektarief vindt gefaseerd plaats: in 2022 is dat tegen 40% en in 2023 tegen 36,93%.

Voeg aftrekposten samen
Voor bepaalde aftrekbare kosten moet je rekening houden met een inkomensafhankelijke drempel. Dit geldt bijvoorbeeld voor je zorgkosten en de giften aan goede doelen. Het kan dan voordelig zijn om kosten of giften naar voren te halen of juist uit te stellen, zodat je maar één keer te maken krijgt met een drempel, in plaats van elk jaar.

Verzoek om extra aftrek culturele giften
Giften aan culturele instellingen worden voor de giftenaftrek verhoogd met 25%, maar ten hoogste met € 1.250. Voor de jaren 2017-2022 geldt de  maximale verhoging wettelijk per persoon. Vanaf 2023 geldt de maximale verhoging voor fiscale partners samen. De Belastingdienst gaat in zijn  aangiftesystemen tot 2023 al uit van een maximale verhoging van € 1.250 voor partners samen.

Voorkom de hoge box 3-heffing
De wijze van heffing in box 3 wijzigt in 2023. Het heffingvrije vermogen in box 3 is per 1 januari 2023 € 57.000. Fiscale partners betalen tot een  vermogen van € 114.000 geen belasting. Daarboven, betaal je 32% belasting over de inkomsten in box-3. De inkomsten in box 3 worden als volgt berekend. Eerst wordt een forfaitair inkomen berekend voor drie vermogenscategorieën: banktegoeden, beleggingen/overige bezittingen en schulden. De forfaitaire percentages voor 2023 voor banktegoeden en schulden worden pas in februari 2024(!) bekend gemaakt. Het forfaitaire percentage voor beleggingen bedraagt in 2023 6,17%. Deze forfaitaire inkomsten worden bij elkaar opgeteld, en gedeeld door je totale vermogen (rendementspercentage). Dit rendementspercentage vermenigvuldigt u met je vermogen boven je heffingvrije vermogen. Over de zo berekende inkomsten in box 3, betaal je 32% belasting.

Verzoek om vermindering inkomstenbelasting box 3 2017-2020
In het zogenoemde kerstarrest van eind 2021, heeft de Hoge Raad beslist dat het wettelijke systeem van belastingheffing in box 3 niet door de beugel kan. De Hoge Raad vindt dat rechtsherstel moet worden geboden, door aan te sluiten bij het werkelijke rendement. Voor wie heeft meegedaan aan het massaal bezwaar of van wie de belastingaanslag op 24 december 2021 nog niet definitief vast stond, biedt de Belastingdienst rechtsherstel op grond van de Wet rechtsherstel box 3. Dat is een aangepaste forfaitaire heffing. Mogelijk is je werkelijke rendement lager. Dan kan het lonen om te verzoeken om  ambtshalve vermindering van je belastingaanslag over die jaren, of als dat nog tijdig is bezwaar in te dienen tegen de belastingaanslag. Let op! een verzoek ambtshalve vermindering voor de aanslag inkomstenbelasting 2017 moet je voor 31 december 2022 hebben ingediend. 

Heb je niet meegedaan aan het massaal bezwaar, dan biedt de Belastingdienst je geen rechtsherstel. Een verzoek om ambtshalve vermindering van de belastingaanslag zal hij afwijzen. Hierover zullen naar verwachting nog de nodige procedures worden gevoerd. De staatssecretaris van Financiën heeft op 4 november 2022 in een kamerbrief bekend gemaakt dat de niet-bezwaarmaker automatisch meedoet aan deze procedures. De niet-bezwaarmaker hoeft daarom geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen.

Verzoek om vermindering inkomen box 3 2021 en 2022
In het zogenoemde kerstarrest van eind 2021, heeft de Hoge Raad beslist dat het wettelijke systeem van belastingheffing in box 3 niet door de beugel kan. De Hoge Raad vindt dat rechtsherstel moet worden geboden, door aan te sluiten bij het werkelijke rendement. De belastingaanslagen 2021 en 2022 zijn  opgelegd na het arrest van de Hoge Raad. Het inkomen in box 3 zal door de Belastingdienst daarom worden gebaseerd op de wettelijke regeling, of op het rechtsherstel, afhankelijk wat voordeliger voor je is. Controleer deze aanslagen dus goed. Ben je het niet eens met deze belastingaanslagen, bijvoorbeeld omdat het werkelijke rendement lager is, maak dan bezwaar of verzoek om ambtshalve vermindering. Overleg eventueel met TopBalance wat je mogelijkheden zijn.

Kies voor groene beleggingen
Heb je vermogen in box 3 waarover je inkomstenbelasting moet betalen, kijk dan ook eens of het voordelig is om te investeren in groene beleggingen. Er geldt namelijk een vrijstelling voor groene beleggingen in box 3. Op 1 januari van het jaar (peildatum) geldt een vrijstelling tot een gezamenlijke waarde van maximaal € 61.215 (2022) in box 3. Dit is het bedrag zonder partner. Voor partners geldt het dubbele bedrag, dus € 122.430.  Daarnaast kun je profiteren van een extra heffingskorting. Je hebt namelijk recht op de heffingskorting voor groene beleggingen en die bedraagt 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3. 

Leegwaarderatio verhuurde woningen aangepast
Verhuur je een woning, waarbij de huurder huurbescherming geniet, dat mag je voor de waardering in box 3 rekening houden met een waardedrukkende factor: de woz-waarde vermenigvuldigd met de zogenoemde leegwaarderatio. Een tweede woning of woning voor de vakantieverhuur valt daar niet onder. Met ingang van 2023 is de leegwaarderatio alleen nog van toepassing voor verhuurde woningen met een huurcontract voor onbepaalde tijd. Voor andere woningen geldt de waardering tegen woz-waarde. Dat geldt vanaf 1 januari 2023 ook voor een woning die je verhuurd binnen gelieerde
verhoudingen, zoals aan jouw zoon of dochter, ongeacht of sprake is van een huurcontract voor onbepaalde tijd. Bovendien worden de percentages van de leegwaarderatiotabel geactualiseerd. Is toepassing van de leegwaarderatio voordeliger, overweeg dan of aanpassing van een tijdelijk huurcontract een optie is. 

Laat jouw huwelijkse voorwaarden controleren
De keuze voor een bepaald huwelijksgoederenregime wordt vaak bij het aangaan van het huwelijk bewust gemaakt en in de jaren daarna als vaststaand gegeven aanvaard. Door gewijzigde feiten en omstandigheden in de loop van de tijd kan een ander huwelijksgoederenregime veel gunstiger zijn dan de oorspronkelijk gekozen regeling. Een periodieke heroverweging is daarom aan te bevelen, met name bij verandering in de gezins- of familiesituatie of bij een aanzienlijke vermogensstijging of -daling.

Voer het verrekenbeding uit van uw huwelijkse voorwaarden
Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in je huwelijksvoorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet de verrekening met je echtgenoot op te stellen. Als verrekening (over een reeks van jaren) achterwege is gebleven, dan kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden. Vaak wordt dan namelijk bij overlijden of echtscheiding aangenomen dat de partners in gemeenschap van goederen waren gehuwd. 

Betaal (hypotheek-)rente zes maanden vooruit!
Als je inkomen in 2023 lager zal zijn dan dit jaar, dan kan het voordelig zijn om (hypotheek)rente op je eigen woning nog dit jaar vooruit te betalen. De renteaftrek in 2022 vindt nog plaats tegen een aftrektarief van maximaal 40%, in 2023 is dat 36,93%. Vooruitbetaalde rente die (contractueel) betrekking heeft op de periode tot 30 juni 2023 is in 2022 volledig aftrekbaar. Door de (hypotheek)rente dit jaar 6 maanden vooruit te betalen, krijg je eerder en meer belasting terug over de vooruitbetaalde rente. Daarnaast bespaar je ook nog belasting in box 3, omdat je op 1 januari 2023 minder vermogen hebt.

Koop of verkoop eigen woning en de belastingheffing in box 3: vóór of na 31 december 2022?
Als je jouw eigen woning binnenkort gaat verkopen, is het voordelig om de eigendomsoverdracht uit te stellen tot ná de jaarwisseling als je nog geen andere eigen woning hebt gekocht waarvoor je de verkoopopbrengst van jouw huidige woning wilt aanwenden. Als je jouw woning nog dit jaar verkoopt en notarieel levert, behoort de opbrengst tot het vermogen in box 3. Door pas ná de jaarwisseling jouw woning te leveren, blijft dit per 1 januari 2023 buiten aanmerking voor de vermogensrendementsheffing. Als je een eigen woning wilt gaan kopen en dat huis voor een flink bedrag met eigen vermogen wilt betalen, geldt het omgekeerde. In dat geval gaat jouw vermogen in box 3 over naar box 1, waardoor het juist gunstig is om nog vóór de jaarwisseling de woning te laten leveren.

Doe grotere privé-uitgaven nog dit jaar!
Als je dit jaar in privé nog een nieuwe auto of een nieuwe inboedel voor jouw woonkamer koopt, bespaar je belasting in box 3. Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de vermogensrendementsheffing. Dat betekent dat als je de aankoop voor bijvoorbeeld € 50.000 nog dit jaar afwikkelt, jouw vermogen in box 3 op 1 januari 2023 met € 50.000 is verminderd, terwijl je de waarde van verkregen auto of inboedel niet in box 3 hoeft aan te geven. Mogelijk blijf je daarmee binnen het belastingvrije vermogen. Dat bespaart belasting in box 3.

Betaal premies voor lijfrenten op tijd
Heb je een extra potje nodig voor jouw oude dag, dan is een lijfrente misschien een goede optie. Met een lijfrente kun je sparen voor extra inkomen naast of in plaats van pensioen. De betaalde premie of inleg mag je aftrekken. Wil je de premies aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2022, dan moet je  de lijfrentepremie of inleg wel vóór 31 december 2022 betalen.

Maak gebruik van de Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
In 2022 heb je recht op IACK als je arbeidsinkomsten hebt van meer dan € 5.219, je een kind hebt dat jonger is dan 12 jaar en op jouw woonadres staat ingeschreven, en als je een partner hebt moet jouw arbeidsinkomen lager zijn dan dat van jouw partner. De IACK bedraagt in 2022 maximaal € 2.534. In 2023 maximaal € 2.694. Co-ouders kunnen onder voorwaarden ook gebruik maken van de IACK, voor hen geldt een aparte regeling.

Verzoek om middeling
Heb je sterk wisselende inkomsten in drie aaneengesloten jaren gehad, dan heb je misschien nog recht op een belastingteruggave. Door het inkomen te middelen – gelijkelijk te verdelen – over die drie jaren kun je de nadelige werking van het progressieve tarief van de inkomstenbelasting ongedaan maken. Door de middeling wordt de belasting herrekend op basis van het gemiddelde inkomen over die drie jaren. Het verschil tussen de werkelijk  geheven belasting en de herrekende belasting na middeling wordt na aftrek van een drempel terugbetaald. Voor 2022 is de drempel € 545. Middeling is alleen mogelijk over het inkomen in box 1.

Maak gebruik van de schenkvrijstellingen
De twee bekendste vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen zijn de jaarlijkse vrijstelling (van € 5.677 in 2022) én de eenmalig verhoogde vrijstelling (van € 27.231 in 2022). Die verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut, voor een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar jong is. Ben je vergeten om jouw zoon of dochter tijdig – vóór hun 40e – een ‘grote’ vrijgestelde schenking te doen? Als de (huwelijks-)partner van jouw kind nog geen 40 jaar is, dan kun je ook gebruikmaken van deze vrijstelling bij een schenking aan uw kind. Voor 2023 is de éénmalig verhoogde vrijstelling € 28.947.

Schenk je kind € 56.724 belastingvrij voor dure studie!
Ouders kunnen een kind in 2022 eenmalig € 56.724 belastingvrij schenken voor het volgen van een dure studie. Om deze vrijstelling te kunnen benutten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • het kind moet ten tijde van de schenking tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn;
  • de schenking moet in één jaar plaatsvinden, tot maximaal € 56.724;
  • het kind moet het bedrag van de schenking gebruiken voor het betalen van de kosten van een studie of een opleiding voor een beroep waarvan de kosten, exclusief kosten van levensonderhoud, minimaal € 20.000 per jaar bedragen;
  • de bestemming van het geschonken bedrag voor de specifieke studie of opleiding en de verwachte kosten van die studie of opleiding moeten in een  notariële akte zijn vastgelegd, en het geld moet uiterlijk in het tweede jaar na het jaar van schenking daaraan zijn besteed.
     

Verhoogde vrijstelling voor schenking eigen woning wordt in 2023 verlaagd naar € 28.947, en vervalt in 2024.
In 2022 kan iedereen eenmalig € 106.671 belastingvrij schenken voor een eigen woning. Om deze vrijstelling te kunnen benutten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn;
  • hij moet de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel besteden aan de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning;
  • de begiftigde moet de schenking uiterlijk in 2024 volledig hebben benut, anders is over het onbenutte deel alsnog schenkbelasting verschuldigd.

De verruimde vrijstelling geldt zowel binnen als buiten de directe familiesfeer. De schenking mag plaatsvinden over maximaal twee opeenvolgende kalenderjaren (2022 en 2023). Wel moet dan elk jaar aangifte schenkbelasting worden gedaan, met een beroep op de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. In 2023 wordt de éénmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning verlaagd naar € 28.947. Voor schenkingen van ouders is de vrijstelling daarmee gelijk aan de éénmalig verhoogde vrijstelling zonder bestedingseis. Daarmee is het vanuit fiscaal oogpunt voor ouders niet meer nodig om te schenken ten behoeve van een eigen woning. Voor andere schenkers (zoals grootouders) geldt voor deze éénmalig verhoogde vrijstelling van € 28.947 nog wel de bestedingseis voor de eigen woning. De spreiding van de schenking door de schenker over meerdere jaren is vanaf 2023 niet meer mogelijk. De begiftigde moet de schenking uiterlijk in 2025 volledig hebben benut, anders is over het onbenutte deel alsnog schenkbelasting verschuldigd.


Schenk aan je kleinkind
Voor schenkingen aan kinderen geldt een reguliere jaarlijkse vrijstelling van € 5.677 (bedrag voor 2022), voor een schenking aan een kleinkind is dat € 2.274. Je kunt een schenking aan je kind (tot het bedrag van de wettelijke vrijstelling) ook combineren met een vrijgestelde schenking aan uw kleinkinderen. Je schenkt in dat geval aan je kind het totale bedrag van de vrijstellingen voor het kind én kleinkind van € 7.951 (€ 5.677 + € 2.274), onder de last dat je kind € 2.274 schuldig erkent aan het kleinkind. Jouw kind krijgt zo zonder schenkbelasting de beschikking over het totale bedrag; de schuldigerkenning aan zijn kind (het kleinkind) kan hij op een passend tijdstip – mits bij leven – afwikkelen. 

Schenk onder schuldigerkenning
Bij een schenking onder schuldigerkenning schenk je ‘op papier’ aan de kinderen: je schenkt een som geld en je blijft dat geschonken bedrag schuldig. Daardoor krijg je een schuld aan jouw kinderen. De kinderen krijgen hierdoor een vordering op je. Die vordering kunnen zij meestal pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Deze vorm van schenking is goed toepasbaar als je niet voldoende vrije middelen ter beschikking hebt,  bijvoorbeeld als het geld vastzit in jouw onderneming of in beleggingen.

Schenking onderneming aan uw kinderen
Op dit momenten gelden faciliteiten bij schenking van een eenmanszaak of aandelen in een bv waarin een onderneming zit. De inkomstenbelastingclaim kan worden doorgeschoven en er geldt een voorwaardelijke vrijstelling voor de schenkbelasting. Als je al het voornemen hebt om de onderneming binnen afzienbare tijd te schenken, dan is het gezien de geruchten over een mogelijke versobering van de faciliteiten, een overweging om eerder te schenken. 

Algemeen tarief overdrachtsbelasting 2023 10,4%
In 2023 stijgt het algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% (2022) naar 10,4%. Dit tarief geldt in beginsel voor alle verkrijgingen van onroerende zaken en rechten. Belangrijke uitzonderingen zijn kopers-natuurlijke personen die een eigen woning kopen als hoofdverblijf of woningcorporaties. Heb je in 2022 een koopovereenkomst gesloten met een levering in 2023 waarvoor het algemene tarief geldt, dan kan het voordelig zijn om zo mogelijk de levering van de onroerende zaak nog in 2022 te laten plaatsvinden.

Vanaf 1 januari 2023 vallen zonnepanelen onder het 0% tarief
Als je zonnepanelen koopt voor jouw woning na 1 januari 2023, dan is het 0% tarief van toepassing en bespaar je als particulier veel administratieve  rompslomp om de btw terug te vragen. 

Print
Categorieën: Voor particulieren
Tags:

En verder ...

Aangifte IB PVV 2023

Aangifte IB PVV 2023

Is je aangifte Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen 2023 nog niet ingevuld en opgestuurd? Heb je hulp nodig? Maak dan een afspraak voor het invullen van je belastingaangifte. Je laat het dan vakkundig door TopBalance verzorgen. Het telefoonnummer is (0181) 68 00 55.

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor de particulier

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor de particulier

Het Register Belastingadviseurs heeft speciaal voor de particuliere belastingplichtige een reeks aantal interessante items op een rij gezet van belastingzaken die in het nieuwe jaar gaan wijzigen met daarbij een aantal eindejaarstips. Heb je hier nog vragen over of opmerkingen? Schroom dan niet om contact op te nemen met TopBalance.

Begeleiding na overlijden

Begeleiding na overlijden

Wanneer iemand overlijdt, zal een aantal zaken geregeld moeten worden.

Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top