Search

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor ondernemen in een rechtspersoon

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor ondernemen in een rechtspersoon

Voor ondernemers met een rechtspersoon heeft het Register Belastingadviseurs een aantal nuttige tips en aandachtspunten op een rij gezet. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met TopBalance en vraag naar jouw RB adviseur.

1 - Tweeschijventarief aanmerkelijk belang 2024
In 2023 is het belastingtarief 26,9% in box 2, ongeacht de hoogte van jouw inkomen uit aanmerkelijk belang. Denk aan dividend uit jouw bv of de verkoop van jouw bv. In 2024 wordt een tweeschijventarief ingevoerd. Over de eerste € 67.000 betaal je dan 24,5% belasting, daarboven 33%. Overleg daarom tijdig met je RB als je plannen hebt om in de toekomst dividend uit te keren of jouw aandelen te verkopen. Houd ook rekening met de verwachte invoering van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, met ingang van 1 januari 2023.

2 - Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in 2023
Met ingang van 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij de eigen bv ingevoerd. Op peildatum 31 december 2023 toetst de Belastingdienst of je fiscaal te veel heeft geleend bij jouw eigen bv. Heb je samen met jouw partner of hebben met jou verbonden personen meer dan € 700.000 geleend van jouw bv? Dan wordt het meerdere aangemerkt als fictief inkomen in box 2. Een schuld aan de bv in verband met een eigen woning wordt onder voorwaarden buiten beschouwing gelaten. Neem over de gevolgen van deze wet tijdig contact op met jouw RB.


Let op!
Vanaf 2024 (peildatum 31 december 2024) wordt het maximale leenbedrag verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.


3 - Let op met uitkeren van dividend
Keer je bv dividend uit, dan betaal je daar aanmerkelijkbelangheffing over (box 2 van de inkomstenbelasting). Op dit moment betaal je over dat dividend 26,9% belasting. Je kunt de ontvangen bedragen bijvoorbeeld  gebruiken voor het aflossen van privéschulden, privé-uitgaven of het verminderen van een lening of rekening courant met jouw bv. Als je het dividend niet gebruikt voor het aflossen van leningen, maar op jouw spaarrekening laat staan, kan dat gevolgen hebben voor de te betalen belasting in box 3 en voor uw heffingskortingen. Vraag jouw RB om advies.

Tip!
Wellicht kan het uitstellen van een dividenduitkering naar volgend jaar fiscaal voordelig zijn. Raadpleeg op tijd jouw RB.


4 - Beoordeel jouw gebruikelijk loon
Ben je directeur grootaandeelhouder (dga)? Dan wordt je geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. Je kunt dit loon zelf vaststellen. Jouw gebruikelijk loon is in 2023 ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:

  • 100% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
  • het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden lichamen;
  • € 51.000.


Soms mag je een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 51.000. Bijvoorbeeld als je slechts in deeltijd werkt voor jouw bv. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je daadwerkelijk minder dan 40 uur per week werkt en dat het evenredig deel van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het hoogste loon van jouw werknemer lager is dan € 51.000.

5 - Voorkom belasting over een extra beloning: dividend in plaats van loon
Drijf je jouw onderneming via een bv en wil je dit jaar jezelf nog een bonus uitkeren? Door dividend uit te keren in plaats van een bonus, kun je belasting besparen. Let op! Voor het uitbetalen van dividend moeten wel een balanstest en een uitkeringstoets worden gedaan. Ga dit altijd na.


6 - Niet te verrekenen AB-verlies: vraag om omzetting in korting
Heb je, de dga en jouw partner geen aanmerkelijk belang meer, maar nog wel niet verrekende verliezen uit aanmerkelijk belang? Vraag de Belastingdienst dan om het nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting van 26,9% (2023) van het bedrag van dit verlies. Neem voor meer informatie contact op met jouw RB.


Let op!
De omzetting van een nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang in een belastingkorting vindt plaats in 2023 tegen een tarief van 26,9%. In 2024 is dat tarief 24,5%.


7 - Liquidatie van een deelneming: pak het verlies
Als de bv een deelneming – een dochtervennootschap – liquideert, is het liquidatieverlies aftrekbaar: de deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een liquidatieverlies. Het liquidatieverlies kan pas in aanmerking worden genomen als de vereffening van de dochtervennootschap is voltooid. Als jouw bv nog in 2023 een liquidatieverlies wil nemen, zorg dan dat de vereffening nog in 2023 helemaal is afgerond. Kun je het verlies fiscaal beter in een volgend jaar gebruiken? Wacht dan met het voltooien van de vereffening, dan blijft het fiscaal verlies langer verrekenbaar.


Let op!
Je kunt het liquidatieverlies alleen in aanmerking nemen als je vereffent binnen 3 jaar na het kalenderjaar waarin de bv is gestaakt.


8 - Ga een fiscale eenheid aan en behaal voordeel
Heb je meerdere besloten vennootschappen, dan moet je voor elke vennootschap een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Dat verandert als je verzoekt om besloten vennootschappen samen op te nemen in een fiscale eenheid. Dan hoeft er nog maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Ook zijn dan de meeste onderlinge transacties voor de vennootschapsbelasting niet meer relevant. Daardoor hoef je over de winst op deze transacties geen belasting te betalen.

Bovendien kunnen verliezen van de ene vennootschap worden verrekend met de winsten van de andere vennootschap.

Om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te kunnen gaan, moet voldaan worden aan een aantal vereisten. Zo moet de moedermaatschappij minstens 95% van de aandelen bezitten.


Tip!
Binnen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting moeten de maatschappijen de verschuldigde vennootschapsbelasting verdelen. Zorg daarom voor een overeenkomst waarin de verrekening van deze vennootschapsbelasting goed is vastgelegd.


Let op!
Raadpleeg jouw RB of een fiscale eenheid voordelig kan zijn. Wil je met ingang van 1 januari 2024 een fiscale eenheid aangaan, dan moet voor 1 april 2024 een verzoek worden ingediend.


9 - Verbreek jouw fiscale eenheid tijdig en voorkom nadelen
Heb je een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting? Dan kan deze veel voordelen bieden. Een fiscale eenheid kan echter ook nadelen hebben. Alle vennootschappen zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid. Dit nadeel kun je voor toekomstige schulden voorkomen door de fiscale eenheid te verbreken. Een verzoek om de fiscale eenheid te verbreken moet worden gedaan vóór het gewenste moment van verbreking. Dus als je de fiscale eenheid per 1 januari 2024 moet verbreken, dan moet je het verzoek uiterlijk op 31 december 2023 hebben gedaan.


10 - Meld het verbreken van een fiscale eenheid voor de btw
Bestaat jouw onderneming uit meerdere bv’s die een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormen? En verkoop je één van die bv’s? Dan verbreekt deze fiscale eenheid. Je moet dat wel melden bij de Belastingdienst, anders blijven de overgebleven bv’s aansprakelijk voor de btw-schulden van de verkochte bv en ook voor de btw-schulden van de verkochte bv die ná de verkoop van de aandelen ontstaan.

11 - Overweeg verbreking fiscale eenheid btw
Veel ondernemingen zitten in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Draait één van jouw werkmaatschappijen slecht? Vrees je dat die dochtervennootschap het niet gaat redden? Als jouw holding met die werkmaatschappij een fiscale eenheid voor de btw vormt, kun je overwegen om die eenheid te verbreken. Als jouw werkmaatschappij het niet redt, moet jouw holding namelijk opdraaien voor de btw-schuld van de werkmaatschappij.


Let op!
De verbreking van de fiscale eenheid btw vergt een ingreep in de feitelijke verhoudingen. Overleg met jouw RB of dat wenselijk is en hoe je dat in jouw situatie het beste kunt aanpakken.


12 - Pas de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie toe
Drijf je een onderneming via een bv? Dan kun je misschien de innovatiebox toepassen. Winst die jouw onderneming behaalt met innovatieve activiteiten, wordt dan slechts tegen een tarief van 9% belast. Er zijn ook andere fiscale stimuleringsmaatregelen die (veel) liquiditeiten kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling).


13 - Meld betalingsonmacht tijdig
Kan jouw bv de verschuldigde loonheffing en/of omzetbelasting niet op tijd betalen? Zorg er dan voor dat je als bestuurder van de bv die betalingsonmacht tijdig meldt bij de Belastingdienst. Doe je dat niet, dan kun je als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de bv. De melding moet snel gebeuren: over het algemeen binnen twee weken nadat de bv de belasting had moeten betalen.


Let op!
De Hoge Raad heeft onlangs prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie gesteld of de Nederlandse regeling voor melding van betalingsonmacht voor de btw niet onredelijk bezwarend is. Ben je als bestuurder aansprakelijk gesteld voor omzetbelastingschulden of loonbelastingschulden van jouw bv? Neem dan zo snel mogelijk contact op met jouw RB om te bespreken hoe het beste bezwaar kan worden gemaakt.


Tip!
Mogelijk is het een optie om te verzoeken om versoepeling van de betalingsregeling voor (corona)belastingschuld.


Let op!
Neem bij liquiditeitsproblemen zo snel mogelijk contact op met jouw RB om te bespreken of, wanneer en hoe een melding moet worden gedaan.


14 - Check de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023
De regels over belastingrente zijn streng. Zeker in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente die u aan de Belastingdienst moet betalen erg hoog. Voor alle belastingen geldt vanaf 2024 het tarief van 7,5% (afhankelijk van de ECB-rente), met uitzondering van de vennootschapsbelasting waarvoor 10% (afhankelijk van de ECB-rente) geldt. Je moet dus kritisch zijn op jouw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf. Heeft jouw bv in 2023 beter gedraaid dan je dacht? Blijkt uit de (voorlopige) cijfers dat de bv over 2023 vennootschapsbelasting moet bijbetalen? Vraag dan om een aanpassing van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023. Hiermee kun je belastingrente voorkomen.


Let op!
Belastingrente voorkom je door vóór 1 mei 2024 een verzoek om een voorlopige aanslag over 2023 in te dienen, of de aangifte vennootschapsbelasting over 2023 vóór 1 juni 2024 in te dienen.


15 - Voorkom discussie: stel altijd een goede leningsovereenkomst op
De laatste jaren heeft de Belastingdienst veel aandacht voor leningen tussen vennootschappen. Als de lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk. Van een onzakelijke lening kan sprake zijn als er geen aflossingsschema is overeengekomen of als aan de schuldeiser onvoldoende zekerheden zijn verstrekt. Is sprake van een onzakelijke lening, dan is een verlies op die lening niet aftrekbaar van de winst. Om te voorkomen dat een lening onzakelijk is, moet je allereerst een leningsovereenkomst opstellen. Zorg dat je goede afspraken maakt over de te betalen rente en aflossing en over zekerheden voor de schuldeiser. Dit geldt ook als de lening wordt verstrekt tussen de vennootschap en de aandeelhouder-natuurlijk persoon.


16 - Ga na of je alle overeenkomsten met de bv hebt vastgelegd
De dga en de bv worden nogal eens als één gezien. Strikt genomen is dat natuurlijk niet zo. Dat betekent dat alle overeenkomsten tussen de bv en de dga schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ga daarom na of dat voor alle overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, leningsovereenkomst e.d.) is geregeld.


Tip!
Als je toch bezig bent met de schriftelijke vastlegging: controleer of jouw personeelsleden allemaal een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben. Zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst is het tarief voor de WW-premie hoger.


17 - Rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit voor grote werkgevers
Als jouw organisatie 100 of meer werknemers heeft, ben je vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw medewerkers. Deze rapportageverplichting is ingesteld om inzicht te krijgen over de CO2-uitstoot in Nederland, met het oog op een vermindering daarvan. Uiterlijk 30 juni 2025 dien je de gevraagde gegevens over 2024 in.


 

Print
Tags:

En verder ...

De tarieven voor ondernemers en bedrijven

De tarieven voor ondernemers en bedrijven

De tarieven die worden doorberekend aan ondernemers en bedrijven zijn voor 2024 aangepast.

Nieuws eindejaar 2022 voor alle ondernemers

Nieuws eindejaar 2022 voor alle ondernemers

Benut resterende vrije ruimte in de werkkostenregeling. 
Benut de vrije ruimte voor de werkkostenregeling goed.

Nieuws eindejaar 2022 voor ondernemen in een rechtspersoon

Nieuws eindejaar 2022 voor ondernemen in een rechtspersoon

Tweeschijventarief aanmerkelijk belang 2024
In 2022 is het belastingtarief 26,9% in box 2, ongeacht de hoogte van jouw inkomen uit aanmerkelijk belang.

Aandachtspunten 2022 en 2023 voor de IB ondernemer

Aandachtspunten 2022 en 2023 voor de IB ondernemer

Zorg voor een urenadministratie!
Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale tegemoetkomingen voor IB-ondernemers.

Wil jij een bedrijf starten?

Wil jij een bedrijf starten?

Als je een bedrijf wilt starten, dan komt er best wel veel om de hoek kijken.

Het urencriterium

Het urencriterium

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor fiscale aftrekfaciliteiten als 'IB-ondernemer', dan dien je aannemelijk te maken, dat je voldoende uren besteedt aan jouw onderneming.

De Eurovergunning

De Eurovergunning
Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Je kunt het zien als een vorm van een ondernemersvergunning voor transportbedrijven.

De loonadministratie

De loonadministratie

Het verzorgen van loonadministratie is een complex vakgebied met veel wet- en regelgeving.

Boekhouden is een kwestie van discipline

Boekhouden is een kwestie van discipline

Een goede boekhouding is niet alleen belangrijk voor uw bedrijfsvoering, maar ook voor het invullen van uw aangiften en als bewijs tegenover de belastingdienst.

Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top