Search

Checklist IB PVV 2023 (eerste aanzet)

Aanleveren van de gegevens
TopBalance is een onderneming met als rechtsvorm een eenmanszaak en een initiatief van Wijnand van Pelt, hier te noemen TopBalance.


Voor het opstellen van jouw aangifte heeft TopBalance jouw gegevens nodig. Om je in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, is hieronder een overzicht gemaakt waar je aan zou kunnen denken. Je wordt verzocht jouw gegevens, voor zover van toepassing, te verzamelen, en na overleg te bezien, op welke wijze de gevraagde stukken en gegevens kunnen worden opgestuurd, of ingeval er een afspraak is gemaakt op het kantoor van TopBalance, mee te nemen.

Het verwerken van jouw gegevens neemt met zich mee, dat TopBalance zich dient te houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor ook de privacyverklaring die door TopBalance is afgegeven en te zien is op
deze website.

Eerste aangifte bij TopBalance
Laat je voor de eerste keer je aangifte verzorgen door TopBalance, dan is het noodzakelijk om eerst de intake-procedure te doen. Hierbij heeft TopBalance jouw legitimatiebewijs nodig en eventueel, als je gemachtigd bent, ook die van je partner. Daarnaast dien je de aangiftebrief van de Belastingdienst ter inzage te geven waarvoor er aangifte moet worden gedaan.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Als kantoor voor dienstverlening op het gebied van administraties en belastingzaken is TopBalance een zogenaamde poortwachter van het Nederlandse financiële stelsel. TopBalance is medeverantwoordelijk voor het beschermen van de samenleving tegen financiële criminaliteit en ligt er een belangrijke taak om zaken zoals witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen. In deze poortwachtersrol is TopBalance verplicht om bepaalde gegevens van je te kennen en actueel te houden. Meer informatie vind je op de website van TopBalance bij het onderwerp
'Ken je klant'.

Voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf
Heb je over het jaar van de aangifte al een voorlopige aanslag ontvangen - je hebt dan al Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekering betaald -, of je hebt reeds Inkomstbelasting en Premie Volksverzekering ontvangen middels een voorlopige teruggaaf dan dien je dat kenbaar te maken en ook om welke bedragen dat gaat. Graag ontvangt TopBalance een kopie van deze voorlopige aanslag.

 

Checklist IB PVV 2023 (Box 1)

Als je inkomsten uit werk in een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking hebt
- Jaaropgave(n) van je werkgever(s).
- Jaaropgave(n) van SVB (AOW), pensioen, of uitkeringen lijfrente.
- Jaaropgave(n) van andere uitkeringen en afkoopsommen die onder de loonheffing vielen.
(Andere uitkeringen kunnen zijn als je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontving van de gemeente.)

Als je partneralimentatie ontving
- De bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie.

Als je uitgaven had voor inkomensvoorziening
- De lijfrentepolis met bijbehorende clausulebladen.
- De betalingsbewijzen van betaalde premies voor lijfrenten.
- De verklaring pensioenaangroei (factor A).
- De inkomensgegevens van het jaar ervoor.
- Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- premie vrijwillige verzekeringen ANW of WAO.

Reiskosten als je met het openbaar vervoer reist tussen je woning en je werk
- De openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring.

Afkoop lijfrenten
- Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen.
- Afkoop lijfrenten die niet onder de loonheffing vallen.

Vrijgestelde inkomsten internationale organisatie
- Vrijgestelde inkomsten als functionaris bij een internationale organisatie.
- Vrijgestelde inkomsten uit vroegere dienstbetrekking als functionaris bij
  de Europese Unie.

Loon, pensioen en uitkering uit het buitenland
- Loon en dergelijke uit het buitenland.
- Pensioen en uitkeringen uit het buitenland.

Periodieke uitkeringen
- Overheidsbijdragen voor de woning waarvan je eigenaar was,
  bijvoorbeeld de bijdrage voor de premiewoning.
- Overige uitkeringen en verstrekkingen, zoals studietoelagen,
  die niet onder de loonheffing vielen.

Inkomsten uit ter beschikking gesteld vermogen

Negatieve persoonsgebonden aftrek

Brede herwaarderings kapitaalverzekering

Inkomsten eigen woning
- De WOZ-beschikking van de gemeente.
- Hypotheekoverzicht.
- De notarisafrekening (als je bijvoorbeeld een woning hebt gekocht of verkocht).


 

Checklist IB PVV 2023 (Box 3)

Spaargeld of beleggingen
- Saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari vorig jaar en dit jaar.


 

Checklist IB PVV 2023 (Persoonsgebonden aftrek)

Alimentatie

Specifieke zorgkosten

Giften

Scholingsuitgaven

Uitgaven voor tijdelijk verblijf van ernstig gehandicapten ouder dan 21 jaar

Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren
 

Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top