Search

Voor ondernemers en bedrijven

Nieuws eindejaar 2022 voor ondernemen in een rechtspersoon

Nieuws eindejaar 2022 voor ondernemen in een rechtspersoon

Tweeschijventarief aanmerkelijk belang 2024
In 2022 is het belastingtarief 26,9% in box 2, ongeacht de hoogte van jouw inkomen uit aanmerkelijk belang.

Denk aan dividend uit je bv of de verkoop van je bv. In 2024 wordt een tweeschijventarief ingevoerd. Over de eerste € 67.000 betaal je dan 24,5% belasting, daarboven 31%. Overleg daarom tijdig eventueel met TopBalance als je plannen hebt om in de toekomst dividend uit te keren of je aandelen te verkopen. Houd ook rekening met de verwachte  invoering van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, met ingang van 1 januari 2023.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in 2023
Naar verwachting wordt met ingang van 1 januari 2023 de Wet excessief lenen bij de eigen bv ingevoerd. Heb je samen met jouw partner, of hebben met jouw verbonden personen, meer dan € 700.000 geleend van jouw bv, dan wordt dat meerdere aangemerkt als fictief inkomen in box 2. Een schuld aan de bv in verband met een eigen woning, wordt onder voorwaarden buiten beschouwing gelaten. De peildatum is 31  december 2023. Neem over de gevolgen van deze wet tijdig contact op met TopBalance.

Beoordeel jouw gebruikelijk loon
Ben je directeur grootaandeelhouder (dga)? Dan wordt je geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. Je kunt dit loon zelf vaststellen. Jouw gebruikelijk loon is in 2022 ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
  • het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden lichamen;
  • € 48.000.
     

Soms mag je een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 48.000. Bijvoorbeeld als je slechts in deeltijd werkt voor jouw bv. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je daadwerkelijk minder dan 40 uur per week werkt, en dat het evenredig deel van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het hoogste loon van jouw werknemer lager is dan € 48.000.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de zogenoemde doelmatigheidsmarge van 75% afgeschaft. Dan geldt als norm 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Mogelijk moet jouw gebruikelijk loon voor 2023 hierdoor naar boven worden bijgesteld. Voor dga’s in startups die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk en worden gezien als starter voor de S&O afdrachtvermindering, wordt in 2022 het gebruikelijke loon niet hoger gesteld dan het wettelijke minimumloon. Deze regeling wordt afgeschaft, waardoor ook voor startups in 2023 de algemene regeling voor de bepaling van gebruikelijk loon geldt. Neem contact op met TopBalance als je wilt weten of jouw gebruikelijk loon voor 2022 of 2023 aanpassing behoeft.

Voorkom belasting over een extra beloning: dividend in plaats van loon
Drijf je jouw onderneming via een bv en wil je dit jaar jezelf nog een bonus uitkeren? Door dividend uit te keren in plaats van een bonus, kun je belasting  besparen.

Niet te verrekenen AB-verlies: vraag om omzetting in korting
Heb je, de dga, en jouw partner geen aanmerkelijk belang meer, maar nog wel niet verrekende verliezen uit aanmerkelijk belang? Vraag de  belastingdienst dan om het nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting van 26,9% (2022) van het bedrag van  dit verlies. Neem voor meer informatie contact op met TopBalance.

Liquidatie van een deelneming: pak het verlies
Als de bv een deelneming – een dochtervennootschap – liquideert, is het liquidatieverlies aftrekbaar: de deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een liquidatieverlies. Het liquidatieverlies kan pas in aanmerking worden genomen als de vereffening van de dochtervennootschap is voltooid. Als jouw bv nog in 2022 een liquidatieverlies wil nemen, zorg dan dat de vereffening nog in 2022 helemaal is afgerond. Kun je het verlies fiscaal beter in een volgend jaar gebruiken, wacht dan met het voltooien van de vereffening. Dan blijft het fiscaal verlies langer verrekenbaar.

Ga een fiscale eenheid aan en behaal voordeel
Heb je meerdere besloten vennootschappen, dan moet je voor elke vennootschap een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Dat wordt anders als je verzoekt om besloten vennootschappen samen op te nemen in een fiscale eenheid. Dan hoeft nog maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Ook zijn dan de meeste onderlinge transacties voor de vennootschapsbelasting niet meer relevant. Daardoor hoef je over de winst op deze
transacties geen belasting te betalen. Bovendien kunnen verliezen van de ene vennootschap worden verrekend met de winsten van de andere  vennootschap. Om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te kunnen gaan moet voldaan worden aan een aantal vereisten. Zo moet de moedermaatschappij minstens 95% van de aandelen bezitten.

Verbreek jouw fiscale eenheid tijdig en voorkom nadelen
Heb je een fiscale eenheid vennootschapsbelasting? Dan kan deze veel voordelen bieden. Een fiscale eenheid kan echter ook nadelen hebben. Alle vennootschappen zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid. Dit nadeel kun je voor toekomstige schulden voorkomen door de fiscale eenheid te verbreken. Een verzoek om de fiscale eenheid te verbreken moet worden gedaan vóór het gewenste moment van verbreking. Dus als de fiscale eenheid per 1 januari 2023 moet verbreken, dan moet je het verzoek uiterlijk op 31 december 2022 hebben gedaan.

Meld het verbreken van een fiscale eenheid voor de btw
Bestaat jouw onderneming uit meerdere bv’s die een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormen? En verkoop je één van die bv’s? Dan verbreekt deze fiscale eenheid. Je moet dat wel melden bij de Belastingdienst, anders blijven de overgebleven bv’s aansprakelijk voor de btw-schulden van de verkochte bv; dus ook voor de btwschulden van de verkochte bv die ná de verkoop van de aandelen ontstaan. 

Overweeg verbreking fiscale eenheid btw
Veel ondernemingen zitten in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Draait een van jouw werkmaatschappijen slecht? Vrees je dat die  dochtervennootschap het niet gaat redden? Als jouw holding met die werkmaatschappij een fiscale eenheid voor de btw vormt, kun je overwegen om die eenheid te verbreken. Als jouw werkmaatschappij het niet redt, moet jouw holding anders namelijk opdraaien voor de btw-schuld van de werkmaatschappij.

Pas de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie toe
Drijf jij een onderneming via een bv? Dan kun je misschien de innovatiebox toepassen. Winst die jouw onderneming behaalt met innovatieve activiteiten, worden dan slechts tegen een tarief van 9% belast. Er zijn ook andere fiscale stimuleringsmaatregelen die (veel) liquiditeiten kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling).

Haal een deel van de winst 2023 naar 2022
Dit jaar betaalt de bv 15% vennootschapsbelasting over de winst tot € 395.000, boven die grens 25,8%. Volgend jaar betaalt de bv 19% over de winst tot € 200.000, boven die grens 25,8%. Heb je dit jaar nog ruimte onder de grens van € 395.000, dan kan het fiscaal voordelig zijn om winst van volgend jaar naar voren te halen. Dat kan bijvoorbeeld door het vervroegen van winsten, door bijvoorbeeld eerder verkopen van een bedrijfsmiddel, of later nemen
van kosten, voor zover dit binnen goedkoopmansgebruik mogelijk is.

Meld betalingsonmacht tijdig
Kan jouw bv de verschuldigde loonheffing en of omzetbelasting niet op tijd betalen? Zorg er dan voor dat je als bestuurder van de bv die betalingsonmacht tijdig meldt bij de Belastingdienst. Doe je dat niet, dan kun je als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de bv. De melding moet snel gebeuren: over het algemeen binnen twee weken nadat de bv de belasting had moeten betalen.

Check de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022
De regels over belastingrente zijn streng. Zeker in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente die je aan de Belastingdienst moet betalen erg hoog. Voor alle belastingen geldt het tarief van 4%, met uitzondering van de vennootschapsbelasting waarvoor 8% geldt. Je moet dus kritisch zijn op jouw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf. Heeft jouw bv in 2022 beter gedraaid dan je dacht? Blijkt uit de (voorlopige) cijfers dat de bv over 2022 vennootschapsbelasting moet bijbetalen? Vraag dan om een aanpassing van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022. Hiermee kun je belastingrente voorkomen.

Voorkom discussie: stel altijd een goede leningsovereenkomst op
De laatste jaren heeft de Belastingdienst veel aandacht voor leningen tussen vennootschappen. Als de lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk. Van een onzakelijke lening kan sprake zijn als geen aflossingsschema is overeengekomen of als aan de schuldeiser onvoldoende zekerheden zijn verstrekt. Is sprake van een onzakelijke lening, dan is een verlies op die lening niet aftrekbaar van de winst. Om te voorkomen dat een lening onzakelijk is, moet je allereerst een leningsovereenkomst opstellen. Zorg dat je goede afspraken maakt over de te betalen rente en aflossing en over zekerheden voor de schuldeiser. Dit geldt ook als de lening wordt verstrekt tussen de vennootschap en de aandeelhouder-natuurlijk persoon. 

Ga na of je alle overeenkomsten met de bv heeft vastgelegd
De dga en de bv worden nogal eens als één gezien. Strikt genomen is dat natuurlijk niet zo. Dat betekent dat alle overeenkomsten tussen de bv en de dga schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ga daarom na of dat voor alle overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, leningsovereenkomst e.d.) is geregeld.


 

Print
Tags:

En verder ...

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor alle ondernemers

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor alle ondernemers

Ook dit jaar heeft het Register Belastingadviseurs nuttige tips en aandachtspunten op een rij gezet voor de doelgroep ondernemers. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met TopBalance en vraag naar jouw RB adviseur.

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor ondernemen in een rechtspersoon

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor ondernemen in een rechtspersoon

Voor ondernemers met een rechtspersoon heeft het Register Belastingadviseurs een aantal nuttige tips en aandachtspunten op een rij gezet. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met TopBalance en vraag naar jouw RB adviseur.

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor IB-ondernemers

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor IB-ondernemers

Voor de ondernemer voor de inkomstenbelasting hebben we nog wat tips en informatie aangaande wijzigingen die in 2024 ingaan. Deze zijn zorgvuldig opgesteld door Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs.

Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top