Search User Login Menu
Tools
Close

Actuele zaken

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Geplaatst: apr 1, 2020
Commentaar: 0

Het kabinet heeft op 31 maart 2020 de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Doel van de maatregel is om kennis en ervaring van werknemers voor bedrijven te behouden en om werkeloosheid te voorkomen. De regeling voorziet in een subsidie voor werkgevers die als gevolg van de coronacrisis worden geconfronteerd met een omzetdaling van tenminste 20%. Deze subsidie is bedoeld om de loonkosten te kunnen bekostigen van werknemers die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit geldt ook in het geval van werknemers met een flexibel contract of in fictieve dienstbetrekking. Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. De regeling geldt echter niet voor dga’s, die niet of vrijwillig verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Omzetdaling
Wil het bedrijf in aanmerking komen voor de regeling, dan moet er sprake zijn van een omzetdaling over een aaneengesloten periode van drie maanden in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020. De werkgever kan rekening houden met een eventuele vertraging in de omzetdaling door een startdatum van 1 april of 1 mei te kiezen. De omzetdaling moet tenminste 20% bedragen ten opzichte van de referentieomzet. De referentieomzet is 25% van de omzet over 2019. Eventueel ontvangen andere subsidies uit publieke middelen gelden als omzet. Het kan voorkomen dat de referentieomzet 2019 niet representatief is, vanwege bijvoorbeeld groei van de onderneming of seizoenpatronen. De wetgever heeft dit onderkend, maar voor de eenvoud van de regeling wordt hiermee geen rekening gehouden.

Voor de omzetdaling wordt uitgegaan van de omzetdaling van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als sprake is van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wordt uitgegaan van de omzetdaling van de groep zoals deze op 1 maart 2020 bestond. Als een rechtspersoon een dochtermaatschappij is van een ander als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden de dochtermaatschappij en die rechtspersoon behandeld als een groep. Hiervoor worden Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen in aanmerking genomen, evenals buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland. Het percentage omzetdaling van de groep geldt voor elk loonheffingennummer binnen de groep.

Hoogte van de subsidie
Werkgevers die over een aaneengesloten periode van drie maanden met een omzetdaling worden geconfronteerd van tenminste 20%, komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 90% van de loonsom in de periode maart, april en mei 2020. Als loonsom geldt het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekking, waarbij per werknemer een maximum geldt van €9.538 per maand. Met andere kosten en lasten van de werkgever wordt rekening gehouden door een vaste opslag van 30%. Bedraagt de omzetdaling minder dan 100% dan wordt de subsidie van 90% evenredig verlaagd. De subsidie wordt verstrekt per loonheffingennummer.

Verplichtingen van de werkgever
De werkgever is onder meer verplicht om de subsidie aan te wenden voor betaling van de loonkosten. Bovendien verplicht hij zich om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Ook verplicht de werkgever zich om geen ontslag aan te vragen vanwege bedrijfseconomische redenen in de periode 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Als dat wel het geval is, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de te verlenen subsidie. Daarnaast heeft de werkgever een administratie- en inlichtingenverplichting tot vijf jaar na de datum vaststelling van de subsidie.

Aanvraag subsidie
De subsidie kan worden aangevraagd bij het UWV per loonheffingennummer. De aanvraagperiode loopt volgens de regeling van 14 april tot en met 31 mei, of zoveel eerder als mogelijk is. De streefdatum om de regeling uit te kunnen voeren is 6 april aanstaande. Het UWV hanteert voor het voorschot de loongegevens uit de Polisadministratie van januari 2020. Het voorschot bedraagt 80% van de berekende subsidie en wordt uitbetaald in drie termijnen. Het streven is om de eerste termijn uit te betalen binnen 2-4 weken na de aanvraag. Binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode moet de werkgever vragen om een vaststelling van de subsidie, waarbij mogelijk een accountantsverklaring wordt gevraagd. Volgens de kamerbrief, volgt over dit laatste nog nadere informatie.


 

Print
Tags:

Documenten of bestanden te downloaden

Overzicht actuele zaken

Geplaatst: jun 24, 2020

Leg het arbeidscontract schriftelijk vast vóór 1 juli 2020

Sinds 1 januari 2020 is de wet Werk Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Om in aanmerking te komen voor een lagere WW-premie had de werkgever tot 1 april 2020 de mogelijkheid om voor werknemers, die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst waren en die geen oproepovereenkomst hadden, een arbeidscontract schriftelijk vast te leggen. Door de coronacrisis is deze uiterste datum met 3 maanden verlengd tot 1 juli 2020.

Lees verder
Geplaatst: apr 30, 2020

Uitbreiding NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket.

Lees verder
Geplaatst: apr 25, 2020

Uitbreiding NOW-regeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket.

Lees verder
Geplaatst: apr 18, 2020

WhatsApp chat mogelijkheid gelanceerd

Ter bevordering van een goede communicatie, is nu via de website de mogelijkheid geboden, om via WhatsApp een chat op te zetten met TopBalance.

Lees verder
Geplaatst: apr 8, 2020

Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

Het ministerie van Financiën heeft gisteravond besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. 

Lees verder
Geplaatst: apr 1, 2020

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet heeft op 31 maart 2020 de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Doel van de maatregel is om kennis en ervaring van werknemers voor bedrijven te behouden en om werkeloosheid te voorkomen.
 

Lees verder
Geplaatst: mrt 21, 2020

Maatregelen bij afspraken op kantoor van TopBalance

Met verwijzing naar de aankondigingen van maatregelen van het kabinet met betrekking tot de aanpak van de bestrijding tegen het coronavirus (COVID-19), kunnen de gemaakte afspraken met het kantoor van TopBalance vooralsnog gewoon doorgaan.

Lees verder
Geplaatst: mrt 20, 2020

Bijzonder uitstel van betaling nader uitgelegd

Ondernemers/bedrijven kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor bijvoorbeeld de belastingmiddelen inkomstenbelasting (IB), gecombineerde loonheffingen (LH), omzetbelasting (OB) en vennootschapsbelasting (VPB).

Lees verder
Geplaatst: mrt 20, 2020

Update - Bijzonder uitstel van betaling wegens coronavirus

De Belastingdienst heeft de voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus behoorlijk versoepeld. Het kabinet wil de administratieve lasten voor het aanvragen van uitstel van betaling door bedrijven en haar adviseurs nu zo beperkt mogelijk houden. 

Lees verder
Geplaatst: mrt 2, 2020

Wanneer moet u aangifte doen?

Ongeveer 6,8 miljoen particulieren en 1,4 miljoen ondernemers hebben een uitnodiging gekregen om aangifte te doen voor de Inkomstenbelasting.

De eerste dag van het 'aangifteseizoen' wordt altijd meteen veel aangifte gedaan. En omdat 1 maart dit jaar op een zondag valt, is het nog drukker dan normaal. Maar wanneer dient de aangifte uiterlijk ingediend te worden?

Lees verder
12
Back To Top